S akm modelom zaa rchlostn modely? (2. as) - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

S akm modelom zaa rchlostn modely? (2. as)

Falco - cvin model kategrie RODEO
Pvodnou mylienkou skontruova tento model bol nedostatok cvinch modelov pre kategriu F2A, ktor by zrove boli pouiten aj v kategrii Rodeo. Jednoduchos kontrukcie ho v podstate preduruje k lietaniu v zaiatkoch kategrie F2A, alebo v kategrii RODEO. Tento model vznikol ako modifikcia jeho predchodcu, modelu pomenovanho jednoducho „Rchlik“, ktor skontruoval pn Jurkovi.

Z pvodnho modelu bol pouit iba trup a chvostov plocha, inak je prekontruovan natoko, e je jednak letovmi vlastnosami a jednak koncepciou (krdlo len na vntornej polovici trupu) aleko bli modelom kategrie F2A, ako jeho predchodca. Takisto tartuje zo tartovacieho vozka a pristva na pristvaciu ostrohu. Predchodca tohto modelu pouval podvozok s kolieskom, o pomerne dos saovalo tarty a pri pristvan spsobovalo asto otoenie modelu na chrbt. alej tm, e sa kontrukne zvolilo len jedno krdlo, smerujce dnu do kruhu, zjednoduila sa stavba a zlepili sa aj letov vlastnosti.

Nzov tohto modelu som si poial z re vtkov a v latinine oznauje jastraba.

Zoznam materilu:
smrek (lipa) 400x50x15 mm trup
balza 600x90x8 mm krdlo
balza 300x70x6 mm vkovka
nosnky (smrek/lipa) 600x8x5 mm krdlo (3 ks)
200x8x5 mm koncov oblky krdla (1 ks)
1000x5x3 mm vkovka a koncov oblky (1ks)
(buk/hrab) 100x10x8 mm uchytenie riadenia (1ks)
preglejka 125x50x1 mm vstuha trupu (2ks)
plech 1mm (oceov) poda vkresu asti riadenia
plech 0,25mm (pocnovan) poda vkresu ndr
trubika (mosadz) cca 50x3x1,5 mm ndr, zvesy riadenia
drt (pruinov oce) Ø 1 mm / 300 mm riadiace karabnky, ostrohy (1ks)
Ø 3 mm / 150 mm pristvacia ostroha (1ks)
Ø 2 mm pica z bicykla tiahlo riadenia (1ks)
Epoxidov lepidlo, zponov lak, sklen tkanina (30g/dm2, 80g/dm2), ochrann lak (polyuretnov), spojovac materil, cn.

Stavebn postup: Ako prv, si pripravme trup. Ako materil na trup volme smrekov dosku s o najhustejmi vlknami. Samozrejme najidelnejie by bolo poui lipov drevo, ak mme tto monos. Pri vrobe trupu dvame pozor na to, aby sme dosiahli kolmos vetkch otvorov, najm osadenia krdla a chvostovej plochy.
Take najprv si vyvtame vrtkom priemeru 3mm otvory pre upevnenie podvozkovej ostrohy. Poda typu motora (na prototype a neskr aj pri lietan som pouval motor CSTKAM) si pripravme motorov lko. Ak sa rozhodneme zosilni lko bukovmi, i hrabovmi hranolmi, tieto nalepme ako prv. Samotn otvor na lko urobme tak, e prevtame tyri otvory v rohoch lka a vyreeme otvor. Do prednej asti lka vybrsime osadenie pre predn as motora a to pomocou okrhlej raple na polomer pribline 20mm a najemno dokonme brsnym papierom.
alej vyvtame otvor priemeru 8mm na zavedenie lupienkovej plky a vyreeme otvor pre krdlo. Rovnako postupujeme pri otvore na stabiliztor, len pouijeme vrtk priemeru 6mm. Druh monos je, tieto otvory vyfrzova vrchnou frzou.
Trup ohobujeme smerom dozadu na hrbku 5mm (125mm od prednej hrany). Motorov as trupu zosilnme polepenm preglejkou hrbky 1mm a do vzdialenosti 125mm od prednej hrany trupu. Na lepenie pouijeme epoxidov lepidlo. Po zatvrdnut epoxidu vyvtame otvory na upevnenie motora a ndre. Ke mme tieto veci dokonen, trup niekoko krt prelakujeme zponovm lakom riedenm v pomere 1:2 (1 diel laku, 2 diely riedidla). Kad vrstvu laku nechme dokonale preschn (aspo 6 hodn) a vdy obrsime jemnm brsnym papierom (zrnitos 200). Po prelakovan meme trup prelaminova tenkou sklenou tkaninou (30gdm-2). Po preschnut  otvory v trupe prejdeme vrtkom aby nm cez ne ahko preli skrutky.
. Km nechvame preschn lak (alebo lamint), pripravme si materil na krdlo a stabiliztor. Na krdlo vyberieme balzu hrbky 8mm. Na hmotnosti tu nemusme prli etri, tak vyberieme radej balzu tvrdiu, najlepie takzvan zrkadlov. Pdorys krdla bude men o nosnky. Tieto pouijeme smrekov, alebo lipov. Do koreovej asti vlepme zosilnenie na zves vahadla riadenia (buk/hrab 810100mm). Rovnako postupujeme so stabiliztorom. Tu pouijeme balzu hrbky 6mm. Po prprave materilu krdlo a stabiliztor pozlepujeme, ale tu meme poui u kyano-akryltov lepidlo. Len zosilnenie na vahadlo riadenia v krdle vlepme op epoxidom.
Po dokonalom vytvrdnut epoxidu (24 hodn) obrsime obe nosne plochy do smernho profilu, len osadenie do trupu nechme neobrsen, iba zaoblme hrany. Vetko niekoko krt prelakujeme zponovm lakom riedenm v pomere 1:2 (1 diel laku, 2 diely riedidla). Kad vrstvu laku nechme dokonale preschn (aspo 6 hodn) a vdy obrsime jemnm brsnym papierom (zrnitos 200). Krdlo a stabiliztor olaminujeme sklenou tkaninou (30gdm-2). Laminujeme tak, aby sme dosiahli pomer o najmenieho mnostva epoxidu v tkanine. Nebude potom treba obrusova vek mnostv epoxidu. Po preschnut povrch laminovanch plch prebrsime a op nanesieme tenuk vrstvu epoxidu a po zaschnut op brsime. Tento postup opakujeme, a km nedosiahneme kontinulne hladk povrch. Po vytvrdnut epoxidu vyvtame otvor pre upevnenie vahadla.

In monos je tak, e pri laminovan pouijeme na hladk povrch fliu z tvrdenho polyetylnu a rovnomerne zaame medzi dve rovn dosky (napr. drevotriesku) a molitan, ktor okopruje povrch. Po dokonalom preschnut povrchov (24 hodn) dosiahneme hladk a leskl povrch. Po stiahnut flie prpadn chyby opravme zakvapnutm epoxidom a prekrytm fliou. Ke mme trup, krdlo a stabiliztor olaminovan, zabrsime hrany a prpadne ich ete pretrieme epoxidom.
Do kratej asti stabiliztora pomocou lupienkovej plky vyreeme kormidlo, jeho predn hranu (styn plocha so stabiliztorom) zaoblme. Rezn hrany pretrieme epoxidom a nechme zaschn. Pripravme si zvesy. Pouijeme na ne ksky pruinovho drtu priemeru 1mm a psiky pocnovanho oceovho plechu. Drty zohneme do tvaru „U“ (spodn hrana rovn) a okolo neho potom, zohneme psiky plechu tak, aby nm presne okoproval tvar drtu. Do kormidla vyvtame otvory presne poda rozmeru zvesov a do stabiliztora vydlabeme (vrtkom) otvor na zapustenie zvesov. Zvesy zalepme rchle schncim epoxidom „pminuk“. Do kormidla vyvtame otvor pre pku riadenia, ktor spolu s podlokou vyrobme z oceovho plechu hrbky 1mm presne poda rozmerov na vkrese. Rovnako aj vahadlo.
Otvory v trupe potrieme epoxidom, zasunieme krdlo a stabiliztor, nastavme kolmo voi trupu a poistme proti pohybu pendlkmi a nechme vytvrdn. Po vytvrdnut, do otvoru v krdle upevnme skrutku M3 (hlavikou odspodu) a osadme vahadlo s asou tiahla. Na tiahlo riadenia pouijeme dve asti pice do bicykla (priemer 2mm), ktor upravme poda vkresu. Pri intalcii riadenia nastavme neutrlne polohy vahadla a kormidla (tu nm pome fixcia pomocou kolku na prdlo) a prelome oba von konce tiahla cez seba a zahka ich poistme zospjkovanm. Demontujeme vahadlo a spojen tiahlo ovinieme tenkm medenm drtom a zaspjkujeme.
Pristvaciu ostrohu vyrobme z pruinovho drtu priemeru 3mm (pozri na plne). Ostrohu na chvost vyrobme z pruinovho drtu priemeru 1mm a vlepme do trupu na ksok smrekovho nosnka. Pre upevnenie motora pouijeme imbusov skrutky M3 a namiesto matc si vyrobme oceov podloku rozmerov 288mm, hrbky 2mm a poda motora do nej vyvtame otvory so zvitom M3. Pristvaciu ostrohu upevnme podobnm spsobom.
Ndr spjkujeme z oceovho pocnovanho plechu hrbky 0,25 mm poda plnu. Odvzdunovacia trubika vedie smerom ku bonej stene ndre a sacia kon pribline 3mm za hranu ohybu. Na jej pripevnenie si spravme z rovnakho materilu ako je ndr ptky tak, e tento plech prehneme na dvoje a sklepneme (zlisujeme vo zverku). Vyvtame upevovacie otvory a zohneme do tvaru L. prispjkujeme na el ndre.
Vetky asti modelu upevnme na trup (motor, pristvaciu ostrohu, ndr, riadenie) a model je hotov.
Plnik je vo formte pre CorelDraw 10. V prpade zujmu mem posla vo formte AutoCad.


Lank na model kategrie Rodeo maj predpsan priemer 0,3mm a pre objem motora 2,5cm3 je predpsan polomer letovho kruhu 15,92m. tento polomer reprezentuje vzdialenos osi rukovte po os motora. Ako sa lank na tento typ modelu robia, je mon si preta na tomto miestePavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 25.04. 2007 (2248 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.02 sekúnd