Nieo mlo o vrtuliach - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Nieo mlo o vrtuliach

Meno Ing. Jaroslava Lnniku, je v nrode leteckch modelrov pojmom.
Mnoh z ns opatruj vo svojej kninici ako oko v hlave knihu Leteck modelstv a aerodynamika, ktorej je spoluautorom. T, ktor ju nevlastnia, ho urite poznaj ako autora mnohch lnkov v asopise Model a metodickch prruiek. Nasledujce riadky, ktor budete ta, s venovan tme:


VRTULEVrtua je jednm z vemi dleitch prvkov motorovch modelov lietadiel. Spolone s motorom zabezpeuje dopredn pohyb modelu. Najdleitejmi charakteristickmi dajmi vrtule s najm priemer a stpanie. almi dleitmi initemi s tvar a poet listov, plocha listu, pouit profil at.

U motorovch modelov je najrozrenejm typom vrtule dvojlist. Okrem tohto typu, s pouvan vrtule jednolist a obas aj viaclist.

Poda spsobu uchytenia listov, delme vrtule do dvoch skupn, a to vrtule pevn a vrtule nastaviten. U pevnch vrtul, zaujmaj listy voi osi otania stle rovnak polohu. U vrtul nastavitench, i u na zemi pred tartom, alebo poas letu, s listy uloen otone v nboji, ktor je upevnen na hriadeli motoru.

U modelov kategrie F1B a B1 je znane rozren pouitie sklopnch vrtul, u ktorch s listy vrtule uloen otone, pozd mimobench os, leiacich v rovine kolmej k osi otania. Listy sa po dobehnut motora (vytoen gumovho zvzku) sklopia proti smeru letu, m sa vznamne zni celkov odpor modelu. Niekedy sa sklopn vrtule pouvaj aj v kategrii F1C.

Vyskytuj sa aj pohonn jednotky, ktorch vrtule nie s hnan priamo vstupnm hriadeom motora, ale s s nm spojen reduktorom otok. Otky tchto vrtul s zvyajne niie, ako otky hriadele hnacieho motora. Sleduje sa tm najm zvenie innosti vrtul, pouitch u vysokootkovch motorov.

Aerodynamick sily vznikajce na vrtuli pri jej otan, je mon prirovna k silm vznikajcim pri obtekan krdla. Vznik tu vztlak, ktor z vej asti vytvra  silu nazvan ah, a vznik tie odpor, ktorho prevan as mus by prekonvan krtiacim momentom motora. Tmito silami je vrtua ohban, skrucovan a namhan odstredivou silou. A pri tom je ete vystaven vibrcim, ktor spsobuj navu materilu, z ktorho je zhotoven, a tak zniuj jej ivotnos.

Podobne ako krdlo, m vrtua vo vetkch svojich rezoch, s vnimkou vymedzenej strednej asti, aerodynamick tvary, ktor vytvraj pri danch pomeroch o najv vztlak a najmen odpor. Obvykle ide o tvary mlo odlin od bench profilov pouvanch na krdlach modelov. Neznamen to vak, e vetky profily s vhodn pre vetky vrtule bez ohadu na ich pouvanie v rznych podmienkach. Na obrzku 1, s znzornen tri najpouvanejie druhy profilov vrtule. Je to profil s rovnou spodnou stranou (1a), profil asymetrick s malm prehnutm (1b) a nakoniec profil smern (1c). Profily s klenutou spodnou stranou (1d) s mlo vhodn, s vnimkou sn halovch modelov, pretoe maj pri nich siniteoch vztlaku, pri ktorch vrtule pracuj, v odpor.obr.1

Vztlak spsobovan vrtuou, psob kolmo na smer nabiehajceho prdu vzduchu a jeho vsledkom je sila, ktor zaisuje postupn (dopredn) pohyb modelu. Odpor psob v smere prdu vzduchu nabiehajceho na vrtuu a k prekonaniu jeho zloky, premietnutej do roviny otania vrtule, je potrebn vynaloi urit vkon. Odpor listov vrtule psob na uritom ramene od osi otania a jeho zloka tak vytvra moment, ktor je prekonvan krtiacim momentom motoru. Preto je dleit pozna nielen priebeh vkonu motora v zvislosti na otkach, ale aj priebeh jeho krtiaceho momentu, ak chceme zvoli, alebo dokonca sami navrhn sprvnu vrtuu.

Trochu o vyven....

Pre uptan model (vlastne pre kad motorov model) je vrtua jednou z najchlostivejch ast kompletu "vrtua, motor, v*****". Problm je v tom, e ak je vrtua nevyven, jednak nem t innos, ktor od nej oakvame a v konenom efekte me vibrciami "rozloi" cel model.

Vyvaovanie, nie je a tak problm. Potrebuje na to brsn papier jednak drsnej (zrnitos cca 200) a jednak jemn (zrnitos cca 380). Na hrubie obrusovanie stredne vek pilnk (rka do 25 mm) drsnos porovnaten s brsnym papierom zrnitosti 150 a prpravok na samotne meranie vyvenia. Tu sa jedna o guatinu presnho priemeru, ktor je zhodn s otvorom vo vrtuli (vrtua ide nasun "natesno"). Pokia to bude robi v dielni, doma v kude, je dobr poui opierku, medzi hrany ktorej vrtuu polo (obr. 1) a v podmienkach letiska pre orientciu posta aj, takpovediac, run vyvaovaka, tu sa iba chyt vyvaovan vrtua medzi prsty, za hroty vyvaovacieho ta (obr. 2). Prirodzene, nejde o jedin mon prpravky.

Existuje viac druhov prpravkov, spomeniem aspo magnetick stojanek (obr. 3) a kueov vyvaovaku (obr. 4).

Samotn brsenie mme zaa robi a vtedy, ke zistme, ktor list je a. Poda jeho priblinej hmotnosti (poloha listu pri vyvaovan) sa rozhodneme pre "hrbku" nstroja. Obrusova je treba opatrne a myslie na to, e treba dan list odahi iba natoko, aby bolo mon ho jemne dovi dohladenm jemnm brsnym papierom. A rozhodne nie zo spodnej strany listu, pretoe mme takto zmeni uhol nbehu (stpanie) danho listu. Toto spsob dynamick nevyvenos, ktor sa odstrauje dos ako.

obr.1

obr.2

obr.3

 

obr.4

Súvisiace odkazy

· Viac o O modeloch a veciach súvisiacich
· Ďalšie články od autora: speedpilot


Najčítanejší článok na tému O modeloch a veciach súvisiacich:
Nieo mlo o vrtuliach

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


Súvisiaca téma

O modeloch a veciach súvisiacich

"Nieo mlo o vrtuliach" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte saDesign layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd