Pipistrela - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Pipistrela

koln model na spsob Combata
Nahliadnutm do dnench modelrskych asopisov me itate nadobudn dojem, e uptan modely u vyhynuli, alebo sa stali okrajovou zleitosou modelrstva, nehodnou vneho zujmu. Avak uptan let stle ije bohatm ivotom a zasli si, aby bol umonen prstup k sanmu lietaniu i alm zujemcom z radov mladch. Na to je ale potrebn, aby boli k dispozcii vhodn plny modelov pre zaiatonkov. Ak sa v dnenej dobe nieo z tejto triedy letu v asopisoch sporadicky objav, je to vdy iba parafrza na star vit koncepcie modelov, ktor ja povaujem za nevhodn pre zaiatonka, ktor to chce dotiahnu k sanmu lietaniu. Bu je model natoko chatrn, e sa stane v rukch zaiatonka iba prcne postavenou hrakou na jedno pouitie, alebo pri draze na pevnos, m hmotnos, ktor model degraduje na osi, o sa iba s vyptm vetkch sl motora dr ako - tak vo vzduchu.


Tieto nedostatky som sa snail odstrni mnohmi pokusmi s rznymi koncepciami a kontruknmi rieeniami modelov. Jednoznane vazne z tohto snaenia vyla koncepcia modelu, ktor predkladm.

Model tohto typu mus by samozrejme dostatone lietav, no rovnako dleit je i odolnos proti pokodeniu pri tvrdch stretoch so zemou, ktorm sa u toho typu lietania zo zaiatku nevyhne nikto.

Tieto protichodn poiadavky spa samokrdlo z plnej balzy potiahnutej modernm poahovm materilom Vlies, ktor dod krdlu dostaton pevnos i prunos.Tieto vlastnosti je ale mon dosiahnu iba za cenu malho stupku aerodynamike - krdlo m profil rovnej dosky. Ubezpeujem ale vetkch vyznvaov "profilomnie", e pri plonom zaaen tohto modelu (24 gdm-2) je tento profil plne dostaujci na to, aby model zalietal vetko, o me budci kombatr alebo akrobatr potrebova. Model je bez podvozku, tartuje z ruky, lieta sa na trve. Je to jedin schodn cesta, ako me zaiatonk zvldnu cel uenie s jednm modelom. Pri lietan na asfalte znamen kad tvrdia havria pokodenie, i zruenie akhokovek modelu. V neposlednej rade je model vhodn pre zaiatonka i jednoduchosou kontrukcie a tm i stavby. Pri popise stavby budem predpoklada, e zujemcom o tento model s u znme zkladn modelrske prce a pracovn postupy. pln zaiatonk by mal rozhodne pracova pod vedenm sksenejieho modelra.

Pri vbere balzy dbme v prvom rade na to, aby dosky bol plne rovn - vetky skrten nekompromisne vyradme. Z rovnch nsledne vyberieme tie najahie. Mern hmotnos by nemala prekroi 0,1 gcm-3. Smrekov lita na nben hranu by tak isto rovn s priamym priebehom vlkien.

Krdlo zlepme na rovnej pracovnej doske disperznm lepidlom. Trpezlivej mu poui epoxid. Smrekov lita 5x10 v strede krdla, sliaca na upevnenie vahadla, mus by do balzy vlepen isto, bez medzier. Komu by to robilo akosti, me ju vynecha, no pred intalciou riadenia mus v mieste upevnenia vahadla balzu spevni nalepenm dvoch tvorekov preglejky hr. 1 mm s rozmermi asi 20x20 mm. Po opracovan krdla a vkovky do pdorysnho tvaru a oblepen koncov krdla a nbenej hrany litami 55 krdlo prebrsime, zaoblme vetky hrany po celom obvode a niekokokrt nalakujeme redm nitrolakom s nslednm prebrsenm. Motorov lko zlepme epoxidom z dvoch dielov preglejky hrbky 5 mm. Spodn diel presahuje a po zadn as krdla, o mu dod potrebn pevnos a tuhos v pozdnom smere. Lko prilepme ku krdlu op epoxidom. (Pozor na polohu - lko nie je v osi krdla).

Otvor motora samozrejme prispsobme pouitmu motoru, ale dleit je motor vyosi z kruhu a to o 3o (pozn. Pavol Barbari).

Nakoniec nalepme zhora preglejku hr. 1 mm. Na krdlo i vkovku prilakujeme poahov materil Vlies. Na krdle nepoahujeme preglejkov ast. Konen povrchov prava spova v nalakovan celho modelu epoxidom, ktor rozriedime technickm liehom. Lepie s dve vrstvy riedkym lakom, ne jedna hustejm (kad vrstvu laku nechme dkladne preschn). Po vytvrden nteru pripevnme vkovku ku krdlu otonmi zvesmi z prkov tkaniny (lemovka z textilnej galantrie). Tieto zvesy s vrobne jednoduch a funkne bezchybn. Miesto na krdle i vkovke, ktor bude tkaninou prekryt, natrieme disperznm lepidlom (nie a k miestu ohybu) a tkaninu na lepidlo pritlame. Tkanina odsaje vodu z lepidla a spoj dr takmer okamite. Po zaschnut lepidla ete psiky prestime zriedenm epoxidom, samozrejme okrem miest ohybu, kde mus zosta tkanina vone ohybn.

Vahadlo sa d najjednoduchie vyrobi z pertinaxu i kuprextitu. Na tiahlo pouijeme obvykl bicyklov picu, pku vkovky kpime plastov s viacermi otvormi pre tiahlo. Spojenie tiahla s pkou je vhodn urobi kombatrskym spsobom - pouijeme polovicu kovovej asti z lustrovej svorky (okoldka). Tiahlo prechdza otvorom v svorke a je v nej zafixovan skrutkou, ktor prechdza otvorom v pke a tvor zrove oton bod. Otvory v pke musia by na priemer skrutky nleite zven (vid' nkres). Na vvody vahadla z krdla je vhodn poui oceov drt o priemere 0,8 - 1 mm. Na konci krdla predchdzaj drty vodtkom z preglejky hr. 2 mm, vlepenm do zrezu v krdle.

Ndr je zhotoven z obojstranne pltovanho kuprextitu. Koncepne vychdza z ndr pouvanch v rchlostnch uptanch modeloch. Umiestnenm trubiiek do vertiklneho stredu ndre je prispsoben i pre lietanie. Hmotnostne je porovnaten s plechovmi ndrami, no prca s kuprextitom je presnejia a prjemnejia. Najprv zospjkujeme presne opracovan boky ndre z vntornej strany. Vyvŕtame otvory pre trubiky a prispjkujeme ich z oboch strn steny, cez ktor prechdzaj. Spodn stranu takto zhotovenho dielu zabrsime do roviny, prispjkujeme ho na zkladu z vonku i z vntra. Dbme na dkladn prespjkovanie vntornch rohov, pretoe po uzatvoren ndre nie je mon dodatone opravi prpadn netesnos. Horn stenu presne obrsime, aby ila do ndre zasun tesne. Nezabudneme na zaoblenie rohov poda rdiusu spjkovaky na bonch stench. Potom stenu zasunieme do ndre tak, aby bola 1 mm pod okrajom bonch stien a po celom obvode ju prispjkujeme. Pri tankovan mus by prav predn roh ndre v najvyom mieste, pretoe ndr sa pri tankovan odvzduuje cez trysku karburtora. Samozrejme je mon poui akkovek in typ ndre vhodnej pre tento druh modelov, musme ale pri intalcii pamta na to, e vertiklny stred ndre mus by v rovni trysky karburtora. Vonkaj koniec krdla netreba u tohto modelu dovaova, ako je to obvykl, pretoe sprvnu polohu aiska voi psobisku vztlaku sme dosiahli posunutm motorovho lka voi osi krdla. Po naintalovan riadenia, ndre a motora, skontrolujeme polohu aiska modelu v pozdnom smere, prpadne model dovime tak, aby poloha aiska shlasila s vkresom.

Vrtuu pouijeme iernu plastov KP 180/100, ktor je dostatone prun, take ju pri pristavan nezlomme. Pred lietanm nezabudneme vrtuu vyvi. Sta to urobi postupnm zrezvanm konca aieho listu. Riadiace lank (v ndzi struny) o priemere 0,3 mm si pripravme dlh 13 m. Rukova by mala ma rozte 80 - 100 mm.

tart z ruky sa me zaiatonkovi zda prli ak, no pri dodran niekokch zsad sa d naui vemi rchlo. Pilot mus dra rukova v neutrle a nesmie podahn pokueniu ihne po tarte natiahnu. Mechanik mus model hodi tak, aby nedolo k povoleniu ahu v lankch. Sna sa model akoby vyhodi mierne von z kruhu. Rchlos hodu nemus by vek. S dobre vyladenm motorom je model okamite pod kontrolou pilota. Hod nesmie by ani prli strm sta asi 10 stupov uhol. Pri zalietavan si nastavme poadovan citlivos modelu prestavovanm tiahla na pke vkovky (mme tam na to viacero otvorov).

elm vetkm odvlivcom, ktor odolaj zvodom mdneho lietania s RC modelmi a vyskaj let uptan, aby ich poiaton nespechy neodradili. Prpadn dotazy a postrehy mono zasla na adresu autora.Na zver poznmka k nzvu - vypoial som si ho zo zoologickho leteckho modelrstva. Pipistrellus pipistrellus je najmen netopier, ijci na naom zem.Tu si mete stiahnuť pln. Je to zozipovan
PDF dokument.
Jn Bubenk, st.

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.04. 2007 (2149 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd