Na úvod - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Na úvod

Niečo všeobecne o upútaných modeloch
Čo vlastne sú upútané modely?Tejto oblasti modelárskeho lietania sa obvykle hovorí jednoducho "ÚČKA". Model lieta po
kruhovej dráhe, spravidla proti smeru hodinových ručičiek a pilot ho riadi zo stredu kruhu prostredníctvom dvoch tenkých oceľových laniek alebo strún, pripevnených k rukoväti. Na vnútornom krídle modelu sú, prostredníctvom očiek alebo karabíniek, pripevnené k vahadlovému mechanizmu, ktorý prenáša pohyby rukoväte na výškové kormidlo, čo modelu umožňuje vykonávanie obratov na priečnej osi modelu.Počas letu sa pilot pohybuje v kruhu súčasne s modelom (pocit točenia hlavy vzniká naozaj iba pri prvých pár letoch). Kombinácia dĺžky laniek a rýchlosti letu spôsobuje, že sú lanká napínané odstredivou silou, ktorá je mnohonásobne vyššia, ako hmotnosť modelu, takže sú možné akrobatické obraty aj nad hlavou. Takto vlastne pilot využíva polguľovitú plochu, po ktorej model letí a jej polomer sa rovná dĺžke laniek.


Za všetky tie roky od svojho vzniku, v 40-tych rokoch, sa upútané modely vyvinuli na športovú kategóriu s veľmi vysokou súťažnou úrovňou.


Prečo lietať s upútanými modelmi?


Lietanie s upútanými modelmi, jedinečnou cestou spoznať prečo a ako model letí, a to prostredníctvom priamej interakcie, každý pohyb riadenia sa pocitovo prenáša do ruky a pilot má tak možnosť cítiť priamu reakciu modelu na zásah do riadenia - podobne, ako v reálnom lietadle. Čo je v porovnaní s RC modelmi, kde je model riadený prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania bez senzorickej spätnej väzby, veľký rozdiel (čím nechcem naznačiť, ze riadenie RC modelov je menejcenné). Model je iba minimálne vzdialený a pilot vie povedať, čo jeho model robí, aj keď ho práve nevidí. Čiže je možné, aby skúsený pilot model riadil, aj keď je mimo dohľad. Z pohľadu pilota aj diváka, upútané modely ponúkajú obom osobitý záitok z tejto kategórie.Napr�klad, akrobatick� pilot
mus� dok�zať spoľahlivo vyrovnať svoj model, pri ukončovan� r�znych obratov, do letovej hladiny 1,5 metra nad zemou.Model kateg�rie makiet, let� v bl�zkosti div�ka, tak�e div�k m��e sledovať vys�vanie klapiek, alebo pri prist�van� vys�vanie podvozku, pr�padne vo fig�re „odhodenie b�mb“, vid� bomby padať.Pilot combatu naproti tomu, mus� v presne vymedzenom priestore dok�zať vyhn�ť sa zr�ke s modelom protivn�ka a čo
najviac kr�t zasiahnuť protivn�kovu stuhu. Up�tan� combat prebieha v priamom kontakte
vymedzen�ho priestoru (na rozdiel od RC combatu, kde počas s�boja často v�bec
nepr�de ku „seknutiu“, keď�e tu nie je jednoduch� sa navz�jom pribl��iť), sa tento s�boj pribli�uje re�lnemu "boju na kordy".Medzin�rodn� pravidl� s� definovan� medzin�rodnou leteckou feder�ciou - FAI (F�d�ration A�ronautique Internationale), konkr�tne jej komisiou pre leteck� modely CIAM. Svetov� a kontinent�lne (v minulosti iba Eur�psky) �ampion�ty, sa konaj� ka�d� rok, striedavo. V roku 2001 sa v �panielskom meste Valladolid konali Majstrovstv� Eur�py, kde na�i piloti kateg�rie F2B z�skali titul Vicemajstrov Eur�py.V roku 2002, sa konali Majstrovstv� Sveta v nemeckom mestečku Sebnitz, bezprostredne za hranicami s Českou Republikou. T�chto majstrovstiev sa po prv� kr�t v samostatnej hist�rii up�tan�ho model�rstva, z�častnil aj pilot kateg�rie F2D, Milan Krňa. Jeho prv� vyst�penie na vrcholovej s�ťa�i bolo podľa m�jho n�zoru veľmi �spe�n�, aj keď sa umiestnil sa na celkovom 57. mieste s pomedzi 86 pilotov. Mus�m v�ak povedať, �e nie je �pln� nov�čik.
U� roky sa umiestňuje na veľmi dobr�ch miestach v rebr�čku svetov�ho poh�ra.
Čo vlastne s� up�tan� modely?

Tejto oblasti modelárskeho lietania sa obvykle hovorí jednoducho "ÚČKA". Model lieta po kruhovej dráhe, spravidla proti smeru hodinových ručičiek a pilot ho riadi zo stredu kruhu prostredn�ctvom dvoch tenk�ch oceľových laniek alebo strún, pripevnených k rukoväti. Na vnútornom krídle modelu sú, prostredníctvom očiek alebo karabíniek, pripevnené k vahadlovému mechanizmu, ktorý prenša pohyby rukoväte na výškové kormidlo, čo dovoľuje modelu vykonávanie obratov na priečnej osi modelu.

Počas letu sa pilot pohybuje v kruhu s�časne s modelom (pocit točenia hlavy vznik� naozaj iba pri prv�ch p�r letoch). Kombin�cia dĺ�ky laniek a r�chlosti letu sp�sobuje, �e lank� s� napnut� odstredivou silou, ktor� je mnohon�sobne v�č�ia ako hmotnosť modelu, tak�e s� mo�n� akrobatick� obraty aj nad hlavou. Takto vznikne pologuľovit� plocha, po ktorej model let� a jej polomer sa rovn� dĺ�ke laniek.

Za v�etky tie roky od svojho vzniku, v 40-tych rokoch, sa up�tan� modely vyvinuli na �portov� kateg�riu s veľmi vysokou s�ťa�nou �rovňou.

Prečo lietať s up�tan�mi modelmi?

Lietanie s up�tan�mi modelmi, jedinečnou cestou spoznať prečo a ako model let�. Naproti RC modelu, m� pilot priamy kontakt so svojim modelom prostredn�ctvom laniek. Model je iba minim�lne vzdialen� a pilot vie povedať, čo jeho model rob�, aj keď ho pr�ve nevid�. Či�e je mo�n�, aby model letel, aj keď je „mimo dohľad.“ Z pohľadu pilota aj div�ka, up�tan� modely pon�kaj� obom osobit� z�itok z tejto kateg�rie.

Napr�klad, akrobatick� pilot mus� dok�zať spoľahlivo vyrovnať svoj model, pri ukončovan� r�znych obratov, do letovej hladiny 1,5 metra nad zemou.

Model kateg�rie makiet, let� v bl�zkosti div�ka, tak�e div�k m��e sledovať vys�vanie klapiek, alebo pri prist�van� vys�vanie podvozku, pr�padne vo fig�re „odhodenie b�mb“, vid� bomby padať.

Pilot combatu naproti tomu, mus� v presne vymedzenom priestore dok�zať vyhn�ť sa zr�ke s modelom protivn�ka a čo najviac kr�t zasiahnuť protivn�kovu stuhu. Up�tan� combat prebieha v priamom kontakte vymedzen�ho priestoru (na rozdiel od RC combatu, kde počas s�boja často v�bec nepr�de ku „seknutiu“, keď�e tu nie je jednoduch� sa navz�jom pribl��iť), sa tento s�boj pribli�uje re�lnemu "boju na kordy".

Medzin�rodn� pravidl� s� definovan� medzin�rodnou leteckou feder�ciou - FAI (F�d�ration A�ronautique Internationale), konkr�tne jej komisiou pre leteck� modely CIAM. Svetov� a kontinent�lne (v minulosti iba Eur�psky) �ampion�ty, sa konaj� ka�d� rok, striedavo. V roku 2001 sa v �panielskom meste Valladolid konali Majstrovstv� Eur�py, kde na�i piloti kateg�rie F2B z�skali titul Vicemajstrov Eur�py.

V roku 2002, sa konali Majstrovstv� Sveta v nemeckom mestečku Sebnitz, bezprostredne za hranicami s Českou Republikou. T�chto majstrovstiev sa po prv� kr�t v samostatnej hist�rii up�tan�ho model�rstva, z�častnil aj pilot kateg�rie F2D, Milan Krňa. Jeho prv� vyst�penie na vrcholovej s�ťa�i bolo podľa m�jho n�zoru veľmi �spe�n�, aj keď sa umiestnil sa na celkovom 57. mieste s pomedzi 86 pilotov. Mus�m v�ak povedať, �e nie je �pln� nov�čik. U� roky sa umiestňuje na veľmi dobr�ch miestach v rebr�čku svetov�ho poh�ra.


Tak ako medzin�rodn� kateg�rie, existuj� aj ich n�rodn� varianty. Medzin�rodn� pravidl� s� kodifikovan� a prijat� medzin�rodnou feder�ciou FAI. Okrem in�ho up�tan� model�rstvo nie je tak� n�kladn�, ako RC kateg�rie a aj potreba veľk�ch priestranstiev je tak isto men�ia.
Pavol Barbari�

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 22.04. 2007 (6785 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd