Uptan elektrolet =2= - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Uptan elektrolet =2=

Uptan elektrolet trochu inak
Tento nok popisuje v krtkosti prv skky projektu uptanho elektroletu. Ide o obdobie leta 2004, take niektor komponenty u dnes nie s aktulne. Naprklad batrie boli nahraden vyou kapacitou, alebo asova, kde prilo k zmene komponentov.

z anglickho originlu preloil


Pavol Barbari


Tento model bol pvodne kontruovan na spaovac motor objemu 2,5 cm3, jeho hmotnos bez paliva bola 700g. Chcel som dosiahnu zodpovedajcu hmotnos, tak som pouil najnovie technolgie, o znamen pouitie ltium-polymerovch batri a bezkomuttorovho motora. Vhodou je najvhodnej pomer energia/hmotnos u batri a bezkomuttorov motor m lep pomer vkon/hmotnos ako motory jednosmern.

Nasledujci obrzok ukazuje model, narchlo preroben na elektro pohon. Je to vlastne iba testovac "stojan", ale na prv skky vyhovujci. Hmotnos zostala zachovan pvodn, ako pred prestavbou. Batria m sce niiu kapacitu, ne by mala ma, ale aj tak - nepotrebujem palivo, take hmotnos je v poriadku.

Teraz k jednotlivm prvkom:

Batria LiPol 1500 mAh, sce trochu niej kapacity, ako by mala by - nenaiel som v dan chvu batriu s vyou kapacitou, aj ke viem o batrich s kapacitou 2Ah, schopnch doda stabilne 20A. Hmotnos tyroch lnkov je 120g a naptie pri vybit 12V. To znamen najniie pouiten naptie, ak chceme dosiahnu kontantn rchlos. Batria pouit v tomto modeli dodva maximlne 10A, preto dosahujem len 120W kontantnho prkonu. Ale to na testovanie plne sta. Vkon je dostaton na vrtuu 230/130mm, pri 11000 otkach vo vzduchu. Nasledujci diagram ukazuje parametre zaaenia vrtule, ale ako som spomenul, pouvam in vrtuu - moja m niie zaaenie, je podobn vrtuli APC.

:-) Mm rd tento spsob upevovania - ako to robia RC modelri - vetko je tak jednoduch bez ricnu :-)

Motor je bezkomuttorov, Mega ACn 16/15/7, s hmotnosou 76g. Maximlny odber 16A a maximlne naptie 16.8V. Tieto hodnoty teoreticky umouj vkon 270W, ale pouitou batriou 12V a jej efektvnym prdom 10A, nm vkon obmedzuje na 120W. Bezkomuttorov motory maj rzne vinutia v jednom puzdre. Lia sa vkonom, potom otok a odporom. Pouit motor dosahuje 1300 ot/V, o znamen 15600 ot pri 12 V. Pri zaaen na 11000 ot, spotreba dosahuje 10 A. To znamen, e vrtua mus spa kritri v priemere a stpan (kvli primeranej rchlosti modelu). Take zabudnite na to, o ste sa nauili o vrtuliach pri spaovacch motoroch. Pre elektromotor vetko plat inak. Vyia za a niie otky dvaj v vkon presne naopak, ako u piestovch motorov.

Regultor je pre bezkomuttorov motor nutn. Regultor tu spa funkciu komuttora a preto motor bez prslunho zariadenia nefunguje. Pokia viem, s vetky riaden mikroprocesorom a s jednoducho preprogramovaten. Regultor pouit pri testoch bol vyvinut pre vie motory - do 40 A. Vybral som ho jednoducho preto, e ho plnujem poui pre vie modely.

Typicky sa pouva obsluha signlom RC serva. Ale pre uptan model je toto nevhodn, pretoe ak batria strca energiu, zniuje sa aj naptie. A teda s kontantnou PWM modulciou, alebo maximlnym vkonom, motoru klesaj otky. Pre nae pouitie m regultor trochu odlin funkciu. Povouje "testova" batriu a vrtuu, uloi tieto parametre do pamti a neskr udra proporcionlne otky k vstupnmu signlu. Tto funkcia je vykonaten na zemi a pomaly zvyuje otky na vrtuli s plne nabitou batriou. Toto vetko je uloen do pamti, neskr impulz serva reguluje poet otky namiesto PWM. To znamen, e pokia potrebujem polovin, dostanem polovin otky, namiesto polovinho vkonu z aktulneho stavu batrie. To v praxi znamen odstrnenie problmu s vybitm batrie. Jednoducho udruje poadovan otky, pokia je naptie batrie dostaton. Take podobn chovanie ako motor s ladenm vfukom.

Motor "neukazuje" (znenm otok) nakoko je batria vybit, preto je pouit LED signalizcia a bzuiak, ako vstraha pred plnm vybitm. Tto funkcia je tie programovaten a LED s viditen na nasledujcej fotografii: od vrchu - bzuiak, vypna (zapna motor), erven "+" vodi, kbel signlu serva, ierny "-" vodi a LED. LED mus by intalovan viditene na vntorn stranu kruhu a neskr me signalizova aj in informcie.

asova je v skutonosti oddelen od regultora a na prv lety je ho dobr nahradi mini prijmaom a a vysielaom. To umon njs sprvne otky a vypn batriu ak sa nieo stane, alebo ke je vybit. asova na obrzku pouva PIC mikorkontrolr a generuje sprvny signl pre regultor a uruje as letu. Je osadn jednm trimrom,  ktor me regulova poet otok alebo letov as. Toto je zvisl na jumpri v asovai. Take nm je nahraden ihla motora alebo sa nm d nastavi ako dlho chceme letie. Druh funkcia je vykonvan automaticky, posledne uloen nastavenie je uloen do pamti.

Tri kontakty (piny) na avej strane s pre signl serva do regultora a napjanie od regultora. Ostatn piny slia na programovanie. Finlna verzia bude na SMD doske bez nich. V tejto verzii je pouit krytl, ale zistil som, e s tu pouitm regultorom nie je potrebn. Regultor je dostatone stabiln aj s internm zdrojom asovania - to znamen, e polovica siastok tu nie je potrebn :-)

Take, pouitie je jednoduch. Pre prv pouitie potrebujeme pripojen jumper. V tomto reime regulujeme otky motora pomocou trimru. Potom vypneme jumper a regultor pouije uloen otky a nastavujeme dku letu (zase trimrom). Ke mme nastaven sprvny letov as, nie je potrebn trimer alej poui. Iba ke je batria prli skoro vybit, je potrebn skrti letov as.


Medzi reou, nepotrebujete zaahovac podvozok? Zopr prkazov ... :-)
Igor

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 20.04. 2007 (3372 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.02 sekúnd