Jozef Gábriš a jeho legendárny Super Master - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Jozef Gábriš a jeho legendárny Super Master

O jednej legende akrobatick�ho lietania.
"V�dy ma pri�ahovali iba lietadl�, ktor� maj� vrtu�u", spom�nal na svoje za�iatky Jozef "a tak moje prv� modely boli gum�ky."

V roku 1952 (2.3.1952) zv��azil v kateg�rii halov�ch modelov vo ve�kej s�le bratislavskej Reduty na memori�li Igora Ma�ku.

"M�j prv� motor bol zn�my ATOM nesk�r SUPER ATOM. Nesk�r som dostal aj �al�� motor od Gusta Bu�ka."

A pr�ve Bu�kov motor poh��al r�chlostn� model, s ktor�m lietal u� v roku 1951. V roku 1958 na MS up�tan�ch modelov (prv� ��as� na medzin�rodnom poli v�bec) ako "nov��ik", zobral titul belgick�mu pretek�rovi Stouffsovi. "Doslova ohromil svojim v�konom zbor medzin�rodn�ch rozhodcov," ako vtedy nap�sal "MODEL��".


O osem rokov nesk�r, v roku 1966 vo Ve�kejBrit�nii (na z�kladni RAF vo Swinderby), dok�zal op� zv��azi�. Svojtret� titul z�skal v roku 1968 v hlavnom meste F�nska v Helsink�ch. Jozefov �al�� titul bol majster Eur�py v roku 1971 v ma�arskom meste P�csa dva roky predt�m vicemajster Eur�py v belgickom Genku. O rok nesk�r, 1972, mu �tvrt� titul majstra sveta u�iel iba "o chlp".

Pritom si stihol "odsko�i�" aj k in�m kateg�ri�m. Reprezentoval �eskoslovensko na MS halov�ch modelov v Debrec�ne a na majstrovstv�ch sveta kateg�rie WAKEFIELD vo Wiener Neustadt-e. A naozaj iba m�lokto si spomenie, �e lietal aj s vo�n�mi motorov�mi modelmi. Okrem in�ho sa venoval aj RC modelom kateg�rie F3A a F3B a koketoval aj s kateg�riou F3D (pyl�ny).

Legend�rny bol Jo�kov v�rok "Mlad� po�kajte, na z�vodoch v�m d�m zabra�.", ktor�m obvykle oslovil Jana �krab�lka alebo svojho syna pred pretekmi. Model�rstvo bolo jeho kon��kom aj povolan�m. Hne� po skon�en� gymn�zia sa stal tajomn�kom slovenskej model�rskej organiz�cie a cel� rad rokov bol tajomn�kom Slovenskej �strednej Rady Model�rov pri vtedaj�om Zv�zarme.

Jeho najzn�mej�ou a naj�spe�nej�ou kon�trukciou bol model SUPER MASTER, s ktor�m v rokoch 1966 a 1968 z�skal titul majstra sveta:

Super Master

Up�tan� akrobatick� model kon�trukcie zasl��il�ho majstra �portu Jozefa G�bri�a, s ktor�m zv��azil na majstrovstv�ch sveta 1966 vo Swinderby vo Ve�kej Brit�nii a na MS 1968 v Helsink�ch vo F�nsku. Dosiahol mnoh�ch �al��ch v�znamn�ch �spechov, jeho predchodca MASTER zv��azil na MS 1958 v Bruseli.

Motor

bol MVVS 5,6 A so �haviacou svie�kou, vrtu�a dreven� s priemerom 250 mm a st�pan�m 100 mm.

Trup

mal z�kladn� tvar �tvorbok�ho hranolu zostaven�mu z pln�ch balzov�ch bo�n�c hr�bky 3 mm a prep�ok. Vrchn� a spodn� obl� �as�, boli �krupiny vypracovan� z balzov�ch hranolov. Predok trupu bol zosilnen� 1 mm preglejkou, motorov� l��ko tvorila dvojica dlh�ch hranolov tvrd�ho dreva. Kryt motoru bol vybr�sen� z balzov�ho bloku, kab�na bola vylisovan� z organick�ho skla. Trup sa zostavoval a� na hotovej kostre kr�dla.

Kr�dlo

so s�mern�m profilom, bolo celobalzov�, okrem hlavn�ch smrekov�ch nosn�kov 3�6 mm. N�be�n� li�ta mala prierez 8�8 mm, odtokov� li�ta pred vztlakov�mi klapkami bola zlo�en� z 2mm balzy a balzov�ho nosn�ka 5�10 mm. Vztlakov� klapky boli kon�truk�n�, rebr� a �iasto�n� po�ah z oboch str�n kr�dla mali hr�bku 2 mm.

Chvostov� plochy

boli tie� celobalzov� a husto rebrovan�. Podvozok bol klasick� dvojkolesov� s koncovou ostrohou a mal�m kolieskom; nohy hlavn�ho podvozku boli z duralov�ho plechu hr�bky 1,5 mm. Riadenie bolo klasick� dvojdr�tov�, akrobatick� palivov� n�dr� bola sp�jkovan� z plechu.

Po�ah

modelu z hrub�ho Modelspanu bol d�kladne lakovan� pre impregn�ciu a potom e�te farebn�mi nitrolakmi v kombin�cii svetl�ho a tmav�ho odtie�a. Povrch bol e�te raz prelakovan� ��ry epoxidov�m lakom na ochranu proti ��inkom paliva.

SUPER MASTER v preveden� svojho kon�trukt�ra mal celkov� nosnou plochu 46,7 dm2 a vzletov� hmotnos� 1230 gramov.

A na z�ver e�te mal� pozn�mka na t�mu "univerz�lnos�" Jozefa G�bri�a. Okrem up�tan�ch modelov sa venoval aj vo�n�m modelom kateg�rie Wakefield a halov�m modelom kateg�rie F1D, no a e�te aj RC modelom.

Chronol�gia v��azstiev:

Majstrovstv� sveta:

1. titul majstra sveta z�skal v roku 1958, Brusel - Belgicko

2. titul majstra sveta z�skal v roku 1966, Swinderby - Ve�k� Brit�nia

3. titul majstra sveta z�skal v roku 1968, Helsinki - F�nsko

3. miesto - 1970, Belgicko

2. miesto - 1972, Helsinki - F�nsko

Majstrovstv� Eur�py:

2. miesto, Genk - Belgicko, 1969

Majster Eur�py, P�cs - Ma�arsko, 1971

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 08.09. 2008 (4661 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd