Prruka rozhodcu kategria F2A - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Prruka rozhodcu kategria F2A

FDRATION ARONAUTIQUE INTERNATIONALEPrloha 4A – kategria F2A – prruka rozhodcu


F2A je administratvne v podstate jednoduch kategria, s mlo pravidlami. Napriek tomu, je dleit zachovanie kontinuity vkladov medzi jednotlivmi ampiontmi a to je aj dvodom, preo bola prruka rozhodcu vytvoren.


4.1.1 Defincia rchlostnho modelu

nevyaduje vysvetlenie

4.1.2 Charakteristiky rchlostnho modelu

 • Pri meran nosnej plochy, rozptie sa meria v geometrickom strede, ktor je definovan miestom, kde je krdlo a stabiliztor pripojen k trupu

 • Skontrolovan mus by aj funknos vypnania motora

 • Funkcia vypnania mus by skontrolovan poas kontroly laniek pred kadm letom.
Kontroluje sa takto:
 1. pomocou elastickej fae mus by skontrolovan prdenie paliva z ndre do motora
 2. vypnanie mus by nsledne aktivovan a zaznamenan odpor prdeniu paliva z ndre do motora zmenou tlaku vo fai
 3. skobn faa m ma objem pribline 100 cm3 a mus by vybaven palivovm filtrom

4.1.3 Palivo

Toto s zsady na udranie tandardu zloenia paliva platn na celom svete.
 • mus by jednoznan, e mazacou zlokou paliva je vhradne ricnov olej
 • nie s povolen iadne prsady, take smie by pouit jedine olej z prvho lisovania
 • registrovan znaky, ako CastrolTM, ktor mu obsahova prsady, nesm by pouit
 • pomer mieania paliva mus by meran v objemovch jednotkch a zloky musia by nsledne zmiean spolu
 • zloenie paliva mus by testovan na pomer metanol / olej, zmeranm pecifickej hmotnosti pouitm tandardnch kalibrovanch plavkov
 • zloenie paliva mus by overen lenmi jury FAI

4.1.4 Priemer riadiacich strn

 • tento paragraf by nemal spsobova problm, ale nie s povolen pokovovan struny, poda 4.1.7, ktor uruje: „iadna vrstva materilu nesmie by aplikovan na struny“
 • mikrometrick zariadenie schopn zmera s presnosou na 1/1000 mm mus by k dispozcii a pouit organiztorom pretekov na kontroln meranie riadiacich laniek.

4.1.5. Dka drhy

 • meran vzdialenos preleten modelom, mus by najmenej jeden kilometer
 • polomer letovho kruhu, mus by 17,69 m (9 okruhov = 1 km)

4.1.6 Skka laniek

 • ahov skka mus by vykonan v mieste dradla rukovte. NIE v mieste prieneho opornho apu (alej len ap)
 • ahov skka bezpenostnho remienku sli na skku pevnosti remienku a jeho pripojenia k rukovti. Nesli na skku pevnosti riadenia

4.1.7 Riadiaca rukov a vidlica pylnu

 • tento paragraf uruje, e poas oficilneho letu, mus by prieny ap v nepretritom kontakte s vidlicou pylnu
 • toto ustanovenie neuruje, e prieny ap mus by ZA vidlicou a NAD ikmou opierkou, ako je to na zobrazen
 • dleitm faktorom je, e prieny ap mus by v kontakte s vidlicou, poas celho letu
 • prieny ap me by NAD, alebo POD ikmou opierkou, prpadne, jedna strana apu me by na prednej strane vidlice
 • akkovek in poloha ne je na zobrazen, je pre pilota nron a preto by sa mal pilot snai dosiahnu ju (zobrazen)
 • ikm opierka je na vidlici na to, aby pilotovi pomohla dosiahnu vhodn pozciu. Inou pozciou nie je mon dosiahnu lepiu rchlos. Pilot neme pozera na pyln a me by pre neho nebezpen pozera na pyln kvli kontrole jeho pozcie
 • kresba k tomuto paragrafu ukazuje rozmer vzdialenosti kotikov prieneho apu tak, aby bola minimlne 60 mm
 • najviac vak 79 mm, pretoe mus by mon prispsobi polohu apu medzi ramenami vidlice pylnu

4.1.8 Defincia pokusu

 • saiaci m pracovn as 3 (tri) minty od signlu tartu, na vzlietnutie a vloenie rukovte do pylnu
 • zana sa meranie asu. Teda meranie oficilneho letu me zaa a skoni viac, ako 3 (tri) minty po tartovnom ase

4.1.9 Poet pokusov

saiaci nesmie zaa druh pokus bez nvratu do priestoru technickej kontroly (kontrola laniek) shlasne s 4.1.3 a 4.1.6

Rozpis poradia letov

 • je doporuen poradie tartujcich rozdeli tak, aby saiaci leteli v pmintovch intervaloch
 • tartov poradie mus by rozdelen tak, aby saiaci rovnakej nrodnosti netartovali v priebehu 15 mint za sebou
 • po vylosovan tartovho poradia, by saiaci mali by rozdelen do troch rovnakch skupn – A, B a C
 • v prvom kole sa let poda poradia skupn A, B, C
 • v druhom kole sa let poda poradia skupn B, C, A
 • v treom kole sa let poda poradia skupn C, B, A
 • po skonen kadho kola by mala by zaraden desamintov prestvka
 • opravn lety by sa mali letie vdy na konci kola

4.1.10 Defincia oficilneho letu

na konci meranho letu m by pilot informovan zvukovm signlom o ukonen merania, niektorm z asomeraov

4.1.11 Poet letov

nevyaduje vysvetlenie

4.1.12 Poet pomocnkov

 • treba dva pozor, aby tento paragraf bol dodriavan
 • iba lenovia drustva a vedci drustva maj dovolen tartova a nastavova motor(y)
 • v prpade kompletnho tmu, povolen dvaja pomocnci bud lenovia drustva
 • v prpade nekompletnho tmu, jedine doprovod (zaregistrovan), alebo saiaci z inej kategrie, smie by zaregistrovan ako pomocnk, ale nesmie tartova, alebo nastavova motor(y)
 • sm pomha iba jednmu tmu
 • saiaci nesm by pomocnkmi inho nrodnho tmu
 • je takmer nemon vyadova dodriavanie druhej vety tohoto paragrafu, ktor znie: „...pilot si nastavuje svoj motor a najviac jeden ako pomocnk.“

4.1.13 Zaiatok merania

 • vedci asomera rozhodne, kedy pilot vloil rukov do vidlice pylnu – NIE rozhodca, ktor sleduje chovanie pilota
 • vedci asomera rozhodne, kedy pilot vloil rukov do vidlice pylnu
 • povie (zvol) „dva“, ke pilot vloil rukov do vidlice pylnu a a ke model minul vkomern znaku (oproti asomeraom)
 • asomerai zan mera, ke model po druh krt minul vkomern znaku (oproti asomeraom)
 • asomerai maj by umiestnen za sebou, nie veda seba
 • rozhodca, ktor sleduje chovanie pilota, mus oznmi ke pilot vyberie rukov z vidlice pylnu (iadna as apu nem kontakt z vidlicou)
 • asomerai a rozhodcovia musia na nacvienie prce a rozhodnutia vyui oficilny trning

4.1.14 Vka letu

 • dvaja rozhodcovia musia by pouit na tto lohu: sledova kad jednu vkov znaku
 • musia by umiestnen tak, aby mali tieto znaky v rovni o
 • vkov obmedzenie sa aplikuje iba poas meranho letu

4.1.15 Anulovanie letu

nevyaduje vysvetlenie

4.1.16 Poet asomeraov a rozhodcov

nevyaduje vysvetlenie

4.1.17 Klasifikcia

nevyaduje vysvetlenie

Trning / ncvik

 • oficilny trning m by vykonvan poda vylosovania tak, aby kad saiaci mal urench desa mint
 • letov kruh nesmie by pouit na trning poas kola (povolenie trningu by znamenalo neobjektvnu vhodu pre saiacich, vylosovanch na lety po obede)
 • trningy vo von de a po ukonen kl, nemusia prebieha poda vylosovania

Samotn saiaci s pri trningu zvyknut si sami riadi vyuitie kruhu tak, aby kad mal striedavo as na jeden let. Tento systm umouje omnoho viac trningovch letov, ne akkovek vylosovanie poradia. Vetci saiaci tak maj ancu na skobn let, opustenie kruhu a potrebn nastavenia a uvenie a na al skobn let.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.05. 2007 (6497 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd