Bezpenostn pravidl - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Bezpenostn pravidl

FDRATION ARONAUTIQUE INTERNATIONALE
S zvzn aj pri organizovan sa poda nrodnch pravidiel!


1.       nasledovn bezpečnostn pravidl mu byť vyadovan:

 • jury
 • rozhodcami
 • riaditeľom sťae
 • kruhovm rozhodcom (circle marshall)
 • portovmi komisrmi
 • komisrom pre skanie laniek

Najvyou autoritou vo veci otzok bezpečnosti je jury.

2. Modely:

Pri technickej prebierke a ahovch mus by skontrolovan, i model nieje vybaven nasledujcimi prvkami:

 • kovov listy vrtule ()

 • kovov pristvacie kolieska

 • akkoľvek uvoľnen časti, ktor by sa počas letu mohli oddeliť od modelu, alebo akokoľvek spsobiť nehodu

3. bezpečnostn opatrenia:

Bezprostredne pred kadm pokusom o oficilny let, musia byť lank a rukovť preskan ťahom, silou rovnajcou sa 50 (pťdesiat -) nsobku letovej hmotnosti modelu kategrie F2A, 30 (tridsať -) nsobku letovej hmotnosti modelu F2C (najviac vak 14 kg), 15 kg pre kategriu F2D, v kategrii F2B 12 (dvansť -) nsobku, nie viac ako 20 kg, alebo 30 kg v prpade, e model vi 2 kg, alebo objem motora je viac ako 10 cm3. Nrazu vzdorn prilby, pripevnen psikom pod bradou, pre mechanikov kategrie F2C a F2D a pre pilotov F2D je zakzan opustiť bez prilby stredov kruh.

4. sprvanie: Počas letov je zakzan:

myselne pustiť rukovť, pokiaľ je model v pohybe (potrestanie: vylčenie zo sťae). Je povolen prevzatie rukovte inm pilotom, alebo preloenie rukovte do druhej ruky v prpade nebezpečenstva. alej je zakzan odhodenie rukovte.

Zvltne pravidl:

V kategrii F2C je z bezpečnostnch dvodov zakzan:

 • pilotovi, vystpiť mimo trojmetrov stredov kruh pokiaľ mechanik nechytil pristvajci model

 • mechanikovi, vstpiť do letovho kruhu oboma nohami

 • mechanikovi, dočahovať model akoukoľvek pomckou

 • predlietavať pomal model podlietavanm

 • pilot, ktorho model je predlietavan, nesmie robiť iadne manvre, ktormi by brnil predlietavajcemu pilotovi

 • spsobiť kolziu

V kategrii F2D je z bezpečnostnch dvodov zakzan:

 • točiť na protivnkov model inak, ne na pripojen stuhu

 • letieť s modelom, ktor nie je schopn letieť vlastnou silou, alebo bez plnej kontroly pilota

 • prekať druhmu pilotovi (brnenie), alebo snaiť sa ho vytlačiť zo stredovho kruhu

 • naschvl lietať nebezpečnm spsobom

 • pilotovi, opustiť stredov kruh, pokiaľ je jeho model ete vo vzduchu, alebo opustiť stredov kruh bez ochrannej prilby

 • spsobiť kolziu

 • točiť na protivnkov model v stredovom kruhu, pokiaľ tento nelet

5. letov priestory:

Je zakzan lietať v blzkosti:

 • vedenia vysokho naptia

 • obvanch oblast (hlukov obmedzenia)

 • v blzkosti verejnch komunikci (obmedzenie a ohrozenie dopravy)

Drha (y) pre kategriu F2A a F2C maj byť vybaven 2,5 metra vysokm plotom, podľa portovho kdu FAI sekcia 4C, 2.2.2.c. Tento plot m byť umiestnen čo najbliie k drhe, ale polomer od stredu kruhu nesmie byť men ako 22 metrov. Mus byť dostatočne pevn, aby zastavil letiaci model. Drhy pre F2B a F2D maj mať vyznačen bezpečnostn kruh, ktor tvor hranicu nebezpečnej oblasti. Tento bezpečnostn kruh nesmie mať polomer men ako 25 metrov pre kategriu F2B a 22 metrov pre kategriu F2D. Me byť vyznačen lanom, alebo vstranou pskou. Letov kruh pre F2B mus mať vrazne vyznačen na zemi.

Vo vntri bezpečnostnch zn, sa sm zdrovať iba sťaiaci, ich pomocnci a oficilne zčastnen osoby. Osoby, ktor ukončili svoju činnosť, musia okamite oblasť opustiť.

6. ručenie:

Organiztor je zodpovedn za to, aby boli sťaiaci poisten pre zodpovednosť za kody.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.05. 2007 (5498 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd