RODEO - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

RODEO

Pravidl kategrie rchlostch modelov RODEOKategria RODEO sa lieta ako nrodn kategria rchlostnch uptanch modelov, kompatibiln s eskmi pravidlami, aby bolo mon zastova sa na saiach usporiadanch aj eskm modelrskym zvzom. Je to kategria vhodn aj ako zaiatok lietania s rchlostnmi modelmi pred prechodom do medzinrodnej kategrie F2A.


1.1 Kategria rodeo 2 a rodeo 2,5 rchlostn modely

platn od 1.1. 2004)

1.1.1 Defincia rychlostnch modelov

Model s piestovm motorom, vztlak vznik psobenm aerodynamickch sl na nosnch plochch, ktor musia poas letu zosta nepohybliv (s vnimkou kormidiel). elom je, aby model dosiahol vlastnou silou o najvyiu rchlos na meranej drhe.

1.1.2 Charakteristika

Je povolen iba jeden motor.

Najv zdvihov objem motora:2 cm32,5 cm3
Najvia celkov hmotnos:400g500 g
Rozptie (tolerancia 1%)400 mmneudva sa
Dka trupu bez motora, vrtane chvostovch plch (tolerancia 1 %) 500 mmneudva sa

Pre model Rodeo 2,5 cm3 plat, e celkov nosn plocha je minimlne 5 dm2

Model me vzlieta zo zeme, alebo z ruky pomocnka. Podvozok nie je uren. Nie je povolen aerodynamick kapotovanie motora. Doporuuje sa pouit tlmia.

1.1.3 Palivo

Pre motory so haviacou sviekou je povolen pouva iba tandardn zmes 80% metanolu a 20% mazadla (ricnovho oleja). alie prsady do paliva na zvenie vkonu motora nie s povolen. Pre samozpaln motory je palivo bez obmedzenia.

1.1.4 Riadiace lank

Je povolen minimlne dvojdrtov riadenie. Najmen priemer drtov je 0,3 mm (tolerancia -0,011 mm). Spojovanie drtov medzi rukovou a modelom nie je dovolen.

1.1.5 Dka drhy

Meria sa as potrebn na prelet vzdialenosti 500 metrov. Vzdialenos medzi osou rukovti a osou modelu (polomer letovho kruhu) mus by:

pre RODEO 2 - 11,37 m a na dosiahnutie drhy 500 m sa let 7 okruhov

pre RODEO 2,5 - 15,92 m a na dosiahnutie drhy 500 m sa let 5 okruhov

1.1.6 Skka pevnosti

Skka celho riadiaceho mechanizmu sa uskutouje ahom, zodpovedajcim najmenej dvadsa nsobku hmotnosti modelu. Pokia let prebieha za ochrannou sieou, sta skka celho riadiaceho mechanizmu ahom, zodpovedajcim najmenej desa nsobku hmotnosti modelu.

1.1.7 Pracovn as

Pracovn as je 5 mint. Pracovn as zana dotykom na vrtuli za elom natartovania motora, nebo zahjenm havenia.

1.1.8 Za pokus sa povauje
  1. Pokia model neodtartuje v priebehu pracovnho asu.
  2. Pokia model odtartuje, ale saiaci do iestich mint od zahjen pracovnho asu nezdvihne ruku na znamen, e chce mera as.
  3. Pri odpadnut asti modelu poas letu. V tomto prpade je saiaci povinn ihne prist.
1.1.9 Poet pokusov

Na kad platn let je mon vykona dva pokusy. V prpade, e je prv pokus neplatn, si saiaci me zvoli, kedy bude nasledova druh pokus. Ten me nasledova bu ihne po vyerpan pracovnho asu pre prv pokus, alebo a na konci sanho kola.

1.1.10 Defincia platnho letu

Saiaci d znamenie zodvihnutm ruky, e chce zmera letov as. Meranie zana v okamiku, kedy model prelietava okolo asomeraov. asomerai zmeraj as potrebn k preleteniu 7 nebo 5 okruhov.

1.1.11 Poet letov

Kad saiaci m prvo vykona tri platn lety.

1.1.12 Poet pomocnkov

V letovom kruhu je povolen ma iba dvoch pomocnkov.

1.1.13 Bezpenos
  1. Usporiadate sae mus zretene vyznai stredov kruh pre pilota o priemere 3 m.
  2. Pilot modelu je povinn pred odtartovanm modelu upevni si poistn remienok spjajci zpstie s rukovou.
  3. Pokia model nepristl a nezastavil sa motor, nesmie saiaci opusti vyhraden stredov kruh a uvoni si bezpenostn remienok rukovte.
  4. Pri poruen tohto pravidla bude let anulovan. Poistn remienok si mus zabezpei saiaci.
1.1.14 Anulovanie letu

Pokia nem pilot v priebehu pokusu zaisten rukov poda 1.1.13

1.1.15 Let je anulovan

Pri pouit sily na zvenie rchlosti letu (hlava, ruka a model musia by na jednej priamke) je saiacemu vdanom kole, zapsan vsledok 0 (nula).

1.1.16 Klasifikcia

Poradie sa ur stomdvoch lepch asov z troch letov. V prpade rovnakho vsledku rozhoduje tret dosiahnut as.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 02.05. 2007 (6320 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd